Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Evidence skutečných majitelů

15. dubna 2021 2:14

placeholder

Dne 1.6.2021  vstoupí v platnost zákon 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Tento zákon ukládá povinnost zapsat identifikaci skutečného majitele , včetně jména, adresy a místa pobytu, údaj o povaze postavení, údaj o velikosti podílu, který zakládá postavení skutečného majitele nebo údaj o jiné skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele. Dále zákon vyžaduje zápis začátku a konce časového období, ve kterém osoba byla skutečným majitelem a den, kdy byl zápis nebo průpis proveden i údaj o zpřístupnění údajů. Dále budou zapsány jakékoliv poznámky o nesrovnatelnostech.

Obchodní korporace, které splnily povinnost zapsat skutečného majitele do existující evidence

 • do 1. ledna 2019 (v případě korporací vzniklých před 31. prosincem 2017), nebo
 • do 15 dnů od svého vzniku (u korporací vzniklých od 1. ledna 2018) 

se uplatní lhůta 6 měsíců kdy mají čas k tomu, aby přezkoumaly správnost svých zápisů, případně je doplnily a opravily.

Obchodní korporace, které dosud nesplnily povinnost zapsat svého skutečného majitele do existující evidence, pak tuto dodatečnou lhůtu nemají, a jsou povinny zapsat skutečného majitele bez zbytečného odkladu již po 1. červnu 2021.

Zákon stanoví dvě kategorie sankcí za porušení povinnosti zápisu správných informací do evidence, a to:

 • veřejnoprávní sankce – kdy může být uložena finanční sankce až do výše 500.000 Kč; a 

 • soukromoprávní sankce, které mohou zásadním způsobem ovlivnit výkon práv společníků, resp. akcionářů a fungování obchodních korporací, jako zejména:

  • zákaz výplaty podílu na zisku, jiných vlastních zdrojích či na likvidačním zůstatku skutečným majitelům obchodní korporace, pokud tito nejsou zapsáni jako skuteční majitelé této obchodní korporace v evidenci;

  • zákaz výplaty podílu na zisku, jiných vlastních zdrojích či na likvidačním zůstatku jakémukoliv společníkovi, resp. akcionáři obchodní korporace, který nemá v evidenci zapsaného žádného skutečného majitele; 

  • zánik práva na podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích, který nebyl vyplacen z důvodu absence zápisu skutečného majitele do evidence do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě (tj. pro výplatu podílu na zisku za rok 2020 musí společník, resp. akcionář splnit podmínky pro výplatu nejpozději do 31.12.2021);

  • zákaz výkonu hlasovacích práv skutečným majitelem na valné hromadě obchodní korporace nebo zákaz přijímání rozhodnutí jako jediný společník, resp. akcionář obchodní korporace, pokud není jako skutečný majitel zapsán v evidenci;

  • zákaz výkonu hlasovacích práv na valné hromadě obchodní korporace jakýmkoliv společníkem, resp. akcionářem, který nemá v evidenci zapsaného žádného skutečného majitele;

  • nevymahatelnost práv a povinností z právních jednání (např. smluv) před soudem, jejichž cílem bylo zastřít totožnost skutečného majitele a která vznikla během doby, kdy skutečný majitel nebyl zapsán v evidenci.