Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Whistleblowing

Věc:

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Platné pro:

MatiDal s.r.o., se sídlem Křižíkova 703/97d, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 039 99 840
MatiDal Moneo s.r.o., se sídlem Křižíkova 703/97d, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 077 29 081
MatiDal Easy s.r.o., se sídlem Křižíkova 703/97d, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 084 08 131
MatiDal Lite s.r.o, se sídlem Křižíkova 703/97d, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 066 97 461
LIME ADVISORY s.r.o., se sídlem Křižíkova 703/97d, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 078 41 256
Hills Advisory s.r.o., se sídlem Křižíkova 703/97d, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 179 47 103
U.N.A.consulting, spol. s r.o., se sídlem Platnéřská 87/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 276 26 644

Společnosti ve skupině MatiDal Group (dále jen „Společnosti“) jakožto povinné subjekty dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedly vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání dle tohoto zákona.

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společností, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže ve Společnostech a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele, 
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy,
  7. přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  8. ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Kdo může oznámení podat?

Oznámení může podat zaměstnanec Společností nebo osoba vykonávající ve Společnostech dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále jen „oznamovatel“).

Komu oznámit podezření na protiprávní jednání?

Oznámení lze podat prostřednictvím zabezpečeného vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě.


Příslušná osoba:

Kateřina Pospíšilová, tel.: +420 602 557 285

Adresa elektronické pošty: whistleblowing@matidal.cz

K oznámením a jejich obsahu má přístup pouze příslušná osoba.

Jakým způsobem lze protiprávní jednání oznámit?

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně na uvedenou e-mailovou adresu, ústně, telefonicky nebo poštou na adresu sídla společnosti ze skupiny MatiDal Group (v takovém případě je nezbytné zásilku označit textem „NEOTVÍRAT – výhradně k rukám Kateřiny Pospíšilové“).

Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
 

Externí oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz.

K oznámením o porušení AML zákona (253/2008 Sb.) však nesmí být využit oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti. Oznámení o porušení dle AML zákona musí oznamovatelé činit buďto u Finančního analytického úřadu, nebo u příslušných profesních komor, tak jako je tomu při oznamování podezřelých obchodů dle AML zákona.