Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

733 393 845

Informace Antivirus

2. dubna 2020 1:51

placeholder

 Dne 31.3.2020 zveřejnila vláda konkrétní podobu podpory státu pro zaměstnavatele.

Základní informace o programu „Antivirus“, který vede Ministerstvo práce a sociálních věcí, najdete v tomto odkazu: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Níže shrnujeme údaje o programu, jehož zahájení je plánováno na 6. 4. 2020. Délka trvání programu je stanovena do 30.4.2020, přičemž vláda předpokládá prodloužení i na měsíc květen 2020.

Výše příspěvku se bude odvíjet od režimu zaměstnavatele a bude poskytován za období počínající datem 12.3.2020 včetně.

REŽIM A: karanténa zaměstnance, uzavření či omezení provozu

- v případě karantény náleží zaměstnanci náhrada 60 % výdělku

- v případě uzavření provozu náleží zaměstnanci náhrada 100 % výdělku

- úřady práce budou kompenzovat 80 % náhrady (včetně pojistného, které odvádí zaměstnavatel), a to do maximální částky 39tis Kč za jednoho zaměstnance

REŽIM B: překážky na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských obtíží 

- zaměstnanci náleží náhrada ve výši 60 - 100 % výdělku v závislosti na druhu překážky

- úřady práce budou kompenzovat 60 % náhrady (včetně pojistného, které odvádí zaměstnavatel), a to do maximální částky 29tis Kč za jednoho zaměstnance

Překážkami v REŽIMU B může být snížení odbytu zaměstnavatele, nedostatek vstupů pro jeho činnosti nebo nepřítomnost významné části zaměstnanců v důsledku překáže v práci na jejich straně.

Dle zápisu ze včerejšího jednání vlády (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN8N8BT2) bude připraven také REŽIM C pro zaměstnavatele, kteří pokračují v činnosti a u nichž došlo k poklesu produkce.

Podmínky poskytování příspěvku

1. Vztahuje se na zaměstnance, kterým nebyla dána výpověď z pracovního poměru.

2. Zaměstnanec je v pracovním poměru, ze kterého je odváděno důchodové a nemocenské pojištění (tj. nevztahuje se např. na dohody o provedení práce).

3. Poskytuje se pouze v případě, že zaměstnavatel náhradu mzdy zaměstnanci vyplatil a uhradil související pojistné.

4. Zaměstnavatel dodržuje všechna ustanovení zákoníku práce.

Jak o podporu žádat? 

- Podání žádosti bude probíhat výhradně online na webu úřadů práce prostřednictvím datové schránky nebo elektronického podpisu zaměstnavatele.

- Povinnou součástí žádosti bude doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude úřad práce příspěvek zasílat.

- Zaměstnavatel předloží přehled vyplacených náhrad, na které požaduje příspěvek, a v REŽIMU A také samostatný formulář s čestným prohlášením o vyplacených náhradách (prozatím nebyl zveřejněn).

- Úřad práce bude ověřovat u České správy sociálního zabezpečení, zda nahlášení zaměstnanci, na které zaměstnavatel žádá příspěvek, jsou řádně přihlášeni u zaměstnavatele.

Jak bude probíhat následná kontrola? 

Úřad práce bude provádět kontroly oprávněnosti poskytnutého příspěvku, při kterých může od zaměstnavatele požadovat tyto dokumenty:

- pracovní smlouvy,

- vnitřní předpisy (směrnice) upravující překážky v práci,

- mzdové listy a evidenci docházky,

- výpisy z účtu prokazující úhradu mezd a odvodů pojistného,

- v případě REŽIMU B doklad prokazující snížení odbytu, omezení provozu aj.

Kontrola bude vázána na vrácení příspěvku zaměstnavatelem, doporučujeme proto shromáždit všechny potřebné dokumenty a mít je pro případ kontroly připravené k předložení.