Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

722 179 836

Zpráva o vztazích a její náležitosti

19. března 2019 12:38

placeholder

Rádi bychom vás informovali o povinnosti vypracovat zprávu o vztazích dle Zákona o obchodních korporacích (ZOK).

Zprávu o vztazích vypracovává statutární orgán ovládané osoby do třech měsíců od skončení účetního období a nechá ji přezkoumat kontrolním orgánem (pokud je ustanoven). Následně statutární orgán bez zbytečného odkladu zprávu o vztazích založí do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.

Pokud je účetní závěrka obchodní korporace auditována, je Zpráva o vztazích součástí Výroční zprávy společnosti.

Zpráva o vztazích je uceleným souborem informací o struktuře vztahů mezi ovládajícími a ovládanými osobami. Jejím účelem je popsat veškerá jednání a úkony ovládané osoby, které jsou ovlivněny specifickými vztahy, jež plynou z jejího začlenění do seskupení.

 

Zpráva o vztazích zejména:

  •  popisuje strukturu vztahů mezi ovládanými a ovládajícími osobami;
  •  vypočítává smlouvy uzavřené mezi společnostmi ve skupině;

obsahuje posouzení vzniku újmy pro ovládanou společnost a způsobu jejího vyrovnání-

 

Zpráva o vztazích musí dle ZOK obsahovat alespoň následující údaje. Jedná o výčet demonstrativní, což nevylučuje možnost doplnit zprávu o vztazích o další účelné informace:

  • strukturu vztahů mezi propojenými osobami;

  • úlohu ovládané osoby v podnikatelském seskupení;

  • způsob a prostředky ovládání;

  • přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky;

  • přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými;

  • posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání a

  • posouzení výhod a nevýhod vyplývajících pro ovládanou osobu z účasti v podnikatelském seskupení a rizika pro ovládanou osobu z těchto vztahů plynoucí.V případě nedodržení povinnosti vypracovat

V případě nedodržení povinnosti vypracovat Zprávu o vztazích a zveřejnit ve sbírce listin včas , může být příslušným rejstříkovým soudem uložena obchodní korporaci pokuta až do výše 100 000 Kč; vyloučit nelze také pokutu od daňového úřadu ve výši 3 % hodnoty aktiv ovládané osoby.