Otevírací doba

08:00 - 16:30

Napište nám

info@matidal.cz

Zavolejte nám

722 179 836

Novela o ochranných známkách a co nového přináší

11. března 2019 3:31

placeholder

 

Dne prvního ledna vyšla novela zákona o ochranných známkách. 

Zápis netradiční ochranné známky

Nově se ochrannou známkou dle § 1a zákona o ochranných známkách může stát jakékoli označení, pokud má rozlišovací schopnost, a pokud takové označení může být „vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.“ Zákon demonstrativně uvádí známky tvořené slovy, osobními jmény, barvami, kresbami, písmeny, číslicemi, tvary výrobku nebo jeho obaly nebo zvuky

Při zápisu se musí označit jeden z druhů ochranné známky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona. Těmi jsou známky slovní, obrazové, prostorové, poziční, tvořené barvou nebo opakujícím se vzorem, zvukové, multimediální, hologramové, pohybové a jiné.

Další významnou změnou je přístup k zápisu ochranných známek. Až doposud nebylo možné zapsat označení, pokud bylo shodné se starší ochrannou známkou, která byla zapsána pro shodné výrobky nebo služby (tzv. absolutní překážka zápisné způsobilosti).

Zápis známky shodné se známkou již registrovanou

Úřad po podání přihlášky v rámci věcného průzkumu dříve zjišťoval, zda zapisované označení neobsahuje prvky starší ochranné známky, které by mohly vést k záměně těchto dvou známek, a tedy i k zamítnutí přihlášky. Těmito překážkami se již Úřad nadále nebude zabývat z moci úřední. Nově patří obě mezi relativní překážky zápisné způsobilosti, a ty musí oprávněná osoba namítat. Pokud oprávněná osoba, tedy například vlastník starší známky, námitky nevznese včas, nová známka bude do rejstříku zapsána.

Námitky je třeba podat do tří měsíců od zveřejnění přihlášky konfliktního označení a doložit je důkazy. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit ani prominout její zmeškání. Pokud je starší známka zapsaná po dobu delší než pět let, může přihlašovatel novější známky vyžadovat, aby namítající doložil, že starší známku v předcházejících pěti letech skutečně využíval pro výrobky a služby, pro které je zapsána (§ 26a zák.).

Obdobnou povinnost má i vlastník ochranné známky starší pěti let, pokud to po něm bude vyžadovat žalovaný při vymáhání práv z ochranné známky (§ 10a zák.). Tato ustanovení kladou důraz na to, aby ochranu požívala jen skutečně užívaná označení. Zjistí-li Úřad, že přihlašované označení zasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího, přihlášku zamítne.

Nebudou-li námitky podány včas, nová známka bude zapsána a novému vlastníkovi budou náležet všechna práva z toho plynoucí. Vlastníkovi starší ochranné známky pak nezbyde než iniciovat řízení, ve kterém by se dovolával prohlášení novější známky za neplatnou. Toto řízení může být nově zahájeno pouze na návrh, a to z absolutních i relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti, nebo i z důvodu, že přihláška nebyla podána v dobré víře.

Pokud však vlastník starší ochranné známky užívání pozdější známky vědomě strpěl po dobu pěti let, nemůže se neplatnosti pro shodnost nebo podobnost domáhat pro ty výrobky nebo služby, pro které byla pozdější známka užívána, ledaže by přihláška pozdější známky nebyla podána v dobré víře. Úspěšný nebude v řízení o námitkách nebo v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou ani takový vlastník, který do pěti let od zápisu nezačal svou známku řádně užívat, nebo užívání na pět let přerušil (§ 13 zák.).

Další možností je usilovat o zrušení konfliktní známky s účinky ex nunc.

Poslední možností je podat návrh na zrušení ochranné známky na základě pravomocného rozhodnutí soudu, které určí, že užívání konfliktní známky je nekalosoutěžním jednáním.

Tato změna zákona znamená, že vlastníci starších známek si musí aktivně hlídat, zda někdo nepřihlašuje tutéž známku. Úřad na svých stránkách zveřejňuje nové přihlášky každý týden, automatizované rešeršní služby ale veřejnosti nenabízí.

rádi bychom Vás informovali o novele zákona o ochranných známkách ze dne 1.1.2019

Zápis netradiční ochranné známky

Nově se ochrannou známkou dle § 1a zákona o ochranných známkách může stát jakékoli označení, pokud má rozlišovací schopnost, a pokud takové označení může být „vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.“ Zákon demonstrativně uvádí známky tvořené slovy, osobními jmény, barvami, kresbami, písmeny, číslicemi, tvary výrobku nebo jeho obaly nebo zvuky

Při zápisu se musí označit jeden z druhů ochranné známky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona. Těmi jsou známky slovní, obrazové, prostorové, poziční, tvořené barvou nebo opakujícím se vzorem, zvukové, multimediální, hologramové, pohybové a jiné.

Další významnou změnou je přístup k zápisu ochranných známek. Až doposud nebylo možné zapsat označení, pokud bylo shodné se starší ochrannou známkou, která byla zapsána pro shodné výrobky nebo služby (tzv. absolutní překážka zápisné způsobilosti).

Zápis známky shodné se známkou již registrovanou

Úřad po podání přihlášky v rámci věcného průzkumu dříve zjišťoval, zda zapisované označení neobsahuje prvky starší ochranné známky, které by mohly vést k záměně těchto dvou známek, a tedy i k zamítnutí přihlášky. Těmito překážkami se již Úřad nadále nebude zabývat z moci úřední. Nově patří obě mezi relativní překážky zápisné způsobilosti, a ty musí oprávněná osoba namítat. Pokud oprávněná osoba, tedy například vlastník starší známky, námitky nevznese včas, nová známka bude do rejstříku zapsána.

Námitky je třeba podat do tří měsíců od zveřejnění přihlášky konfliktního označení a doložit je důkazy. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit ani prominout její zmeškání. Pokud je starší známka zapsaná po dobu delší než pět let, může přihlašovatel novější známky vyžadovat, aby namítající doložil, že starší známku v předcházejících pěti letech skutečně využíval pro výrobky a služby, pro které je zapsána (§ 26a zák.).

Obdobnou povinnost má i vlastník ochranné známky starší pěti let, pokud to po něm bude vyžadovat žalovaný při vymáhání práv z ochranné známky (§ 10a zák.). Tato ustanovení kladou důraz na to, aby ochranu požívala jen skutečně užívaná označení. Zjistí-li Úřad, že přihlašované označení zasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího, přihlášku zamítne.

Nebudou-li námitky podány včas, nová známka bude zapsána a novému vlastníkovi budou náležet všechna práva z toho plynoucí. Vlastníkovi starší ochranné známky pak nezbyde než iniciovat řízení, ve kterém by se dovolával prohlášení novější známky za neplatnou. Toto řízení může být nově zahájeno pouze na návrh, a to z absolutních i relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti, nebo i z důvodu, že přihláška nebyla podána v dobré víře.

Pokud však vlastník starší ochranné známky užívání pozdější známky vědomě strpěl po dobu pěti let, nemůže se neplatnosti pro shodnost nebo podobnost domáhat pro ty výrobky nebo služby, pro které byla pozdější známka užívána, ledaže by přihláška pozdější známky nebyla podána v dobré víře. Úspěšný nebude v řízení o námitkách nebo v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou ani takový vlastník, který do pěti let od zápisu nezačal svou známku řádně užívat, nebo užívání na pět let přerušil (§ 13 zák.).

Další možností je usilovat o zrušení konfliktní známky s účinky ex nunc.

Poslední možností je podat návrh na zrušení ochranné známky na základě pravomocného rozhodnutí soudu, které určí, že užívání konfliktní známky je nekalosoutěžním jednáním.

Tato změna zákona znamená, že vlastníci starších známek si musí aktivně hlídat, zda někdo nepřihlašuje tutéž známku. Úřad na svých stránkách zveřejňuje nové přihlášky každý týden, automatizované rešeršní služby ale veřejnosti nenabízí.